days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 20 May 2022 (GMT+7)

JUDGING: 23 May - 10 Jun 2022

NOTIFICATIONS: 15 Jun 2022

CATALOG POSTED:15 July 2022

AWARDS DELIVERY:1 August 2022

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Portrait (PIDC)

Architect (PIDC) – No entry fee

 

Mr. Ly Hoang Long

support@yersindalatphoto.com

RECOGNIZED

PSA:2022-1

ISF: 34/2022

DPC: 01/2022

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Award: Portrait section

PSA Gold Medal:  Old woman with rattan basket 1 - Arnaldo Paulo Che (HONG KONG)
PSA Silver Medal:  Bà mẹ K'ho - Nguyễn Vũ Hậu (VIETNAM)
ISF Gold Medal, Judge choice 2:  Người hùng thầm lặng - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
ISF Silver Medal:  The Look 7 - Pandula Bandara (SRI LANKA)
ISF Bronze Medal:  Valerie 12 - Lee Eng Tan (SINGAPORE)
DYPA Gold Medal:  Giọt trang đài - Nguyễn Vũ Hậu (VIETNAM)
DYPA Silver Medal, Judge choice 1:  Thangka Festival 1 - Arnaldo Paulo Che (HONG KONG)
DYPA Bronze medal:  Her class time - Huỳnh Hà (VIETNAM)
ISF Disploma:  No strings attached - Eileen Murray (ENGLAND)
ISF Disploma:  Hai anh em - Lê Hoàng Yến (VIETNAM)
ISF Disploma:  Mr Smooth - Eileen Murray (ENGLAND)
ISF Disploma:  Phong dich Sars Cov2 - Ngô Minh Phương (VIETNAM)
ISF Disploma:  Angry little man - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
ISF Disploma:  Hành trình về quê của những đứa bé - Phạm Đăng Khiêm (VIETNAM)
ISF Disploma:  Lock - Pandula Bandara (SRI LANKA)
ISF Disploma:  Champa - Hoàng Thạch Vân (VIETNAM)
ISF Disploma, Judge choice 3: Bản sắc dân tộc - Đinh Thị Kim Lan (VIETNAM)
 
 
 
PSA Gold Medal:  Old woman with rattan basket 1 - Arnaldo Paulo Che (HONG KONG)
 
 
 
PSA Silver Medal:  Bà mẹ K'ho - Nguyễn Vũ Hậu (VIETNAM)
 
 
 
ISF Gold Medal, Judge choice 2:  Người hùng thầm lặng - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
 
 
 
ISF Silver Medal:  The Look 7 - Pandula Bandara (SRI LANKA)
 
 
 
ISF Bronze Medal:  Valerie 12 - Lee Eng Tan (SINGAPORE)
 
 
 
DYPA Gold Medal:  GIỌT TRANG ĐÀI - Nguyễn Vũ Hậu (VIETNAM)
 
 
 
DYPA Silver Medal, Judge choice 1:  Thangka Festival 1 - Arnaldo Paulo Che (HONG KONG)
 
 
 
DYPA Bronze medal:  her class time - Huỳnh Hà (VIETNAM)
 
 
 
ISF Disploma:  No strings attached - Eileen Murray (ENGLAND)
 
 
 
ISF Disploma:  Hai anh em - Lê Hoàng Yến (VIETNAM)
 
 
 
ISF Disploma:  Mr Smooth - Eileen Murray (ENGLAND)
 
 
 
ISF Disploma:  Phong dich Sars Cov2 - Ngô Minh Phương (VIETNAM)
 
 
 
ISF Disploma:  Angry little man - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
 
 
 
ISF Disploma:  Hành trình về quê của những đứa bé - Phạm Đăng Khiêm (VIETNAM)
 
 
 
ISF Disploma:  Lock - Pandula Bandara (SRI LANKA)
 
 
 
ISF Disploma:  Champa - Hoàng Thạch Vân (VIETNAM)
 
 
 
ISF Disploma, Judge choice 3:  BẢN SẮC DÂN TỘC - Đinh Thị Kim Lan (VIETNAM)